Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego Paulo

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
przy Parafii św. Krzyża
ul Krakowskie Przedmieście 3
00-047 Warszawa
adres@ : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Zarząd Stowarzyszenia:

Małgorzata Nowak-Wyrzykowska – prezes – tel. 604 904 161

Irena Mitura – wiceprezes – Tel. 601 790 727

Bogusława Gawin-Siwek – sekretarz

Anna Biernacka – skarbnik

s. Anna Sobczyk SM. Kontakt z s. Anną – tel.692 492 906 lub 603 060 434; na terenie parafii: w poniedziałek 9.00-11.00, czwartek 9.00-12.00, 14.00-16.00

Opiekę duchową nad stowarzyszeniem sprawuje ks. Edward Batko CM

 

Szanowni Darczyńcy,

Od dnia 1 października 2020 roku nr konta bankowego stowarzyszenia został zmieniony na:

BNP PARIBAS 37 1600 1462 1082 5065 0000 0001


KRS 0000122691

Dziękujemy naszym hojnym Darczyńcom za obdarzenie nas zaufaniem i wspieranie naszych działań środkami finansowymi. Pamiętamy, że organizowanie naszych działań nie byłoby możliwe bez tego rodzaju pomocy.

 

Historia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo kontynuuje bogatą tradycję dzieł miłosierdzia realizowaną przez Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, jest także spadkobiercą bogatej tradycji bractw miłosierdzia zakładanych od 1617 roku we Francji przez św. Wincentego a Paulo i przeszczepionych na teren Polski w 1652 roku wraz z przybyciem pierwszych sióstr miłosierdzia. Od 30 kwietnia 1933 roku prowadzi działalność na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Stowarzyszenie dziś

Na mocy Dekretu z dnia 17 marca 1990 roku, N.801/90/P, wydanego przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa, stowarzyszenie zostało erygowane i uzyskało kościelną osobowość prawną jako stowarzyszenie działające na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Od 2004 roku stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności statutowej.

Całą swoją działalność stowarzyszenie opiera na pracy społecznej swoich członków. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów prawa polskiego i własnego Statutu .

Celem stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia realizowanego w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka oraz działalność pożytku publicznego określona w Statucie, w tym działalność humanitarna i charytatywna świadczona w duchu poszanowania ludzkiej godności bez względu na światopogląd, rasę, narodowość. Zadaniem stowarzyszenia jest pogłębianie życia religijnego swoich członków, ścisłe powiązanie działalności charytatywnej z tradycją św. Wincentego a Paulo oraz poznawanie zagadnień społecznych i socjalnych, a także kształtowanie odpowiedniej formacji swoich członków. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy.

I.

W ramach działań statutowych stowarzyszenie prowadzi nieprzerwanie od 2007 roku Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami. W naszym ośrodku realizujemy formę pomocy zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej. Członkowie grupy mogą w bezpiecznej atmosferze, podczas fachowych treningów, poznać i sprawdzić swoje reakcje, wymienić się doświadczeniami w zakresie aktywizacji społecznej, ocenić, jak funkcjonują w zbiorowości. Fachowa kadra (m.in. psycholog, dietetyk, etnograf, biolog medyczny) udziela rad i wsparcia. Istotą grupy jest wspólnota. W ośrodku odbywają się zajęcia edukacyjne: prelekcje, pogadanki i wykłady z różnych dziedzin naukowych, skutecznie rozwijające u beneficjentów, takie zdolności, jak percepcja, koncentracja, pamięć, komunikowanie się; zajęcia ruchowo-rekreacyjne i muzyczne skutecznie wspomagające zdrowie fizyczne i psychiczne; warsztaty plastyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne rozwijające samodzielność i poczucie własnych zdolności; spotkania integracyjne, wyjazdy na wycieczki po Polsce, Warszawie i okolicach. Prace wykonane na zajęciach są prezentowane podczas corocznych wystaw. Organizujemy również comiesięczne wyjścia kulturalne do muzeów, kina, Filharmonii Narodowej czy teatru.

Zajęcia w ośrodku prowadzone są od poniedziałku do piątku.

Od roku 2008 ośrodek korzystał z rocznych programów dotacyjnych Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2010-2013 był dofinansowany w programie trzyletnim z w/w biura. Natomiast od roku 2013 ośrodek wsparcia realizuje programy dofinansowywane z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Obecnie realizujemy projekt trzyletni 2018-2021 pt. "Dziś Niepełnosprawni z Ośrodkiem Wsparcia 'Promyk Jesieni' Pogodni i Sprawniejsi".

 

II.

W obszarze opieki nad osobami starszymi, samotnymi i niewychodzącymi z domu, rodzinami w potrzebie i osobami bezdomnymi, stowarzyszenie podejmuje następujące działania:

 • odwiedziny w domach osób samotnych chorych i niepełnosprawnych,
 • pomoc w realizacji recept i artykułów medycznych,
 • paczki żywnościowe,
 • paczki, święconki z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia
 • corocznie organizujemy wigilię dla osób samotnych, która odbywa się 24 grudnia o godz. 12,00 w sali św. Wincentego a Paulo.


III.

Szeroki kontakt z osobami niepełnosprawnymi i seniorami pozwala nam poznać ich potrzeby i nieść zorganizowaną pomoc. Świadomość problemu, jakim są bariery w dostępie do leków, spowodowała, iż wspieramy naszych potrzebujących podopiecznych również w zakupie leków. Dlatego corocznie, od sześciu lat, przystępujemy do konkursu grantowego organizowanego przez Fundację DOZ dbam o zdrowie.

Pozyskany grant pod nazwą: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” oraz środki własne pozwalają na konkretną pomoc w realizacji recept.

W pracy stowarzyszenia biorą udział zarówno członkowie stowarzyszenia jak i wolontariusze czyli młodzież z najbliższych szkół – ze szkoły nr 211 przy ul. Nowy Świat i szkoły nr 38 przy ul. Świętokrzyskiej oraz studenci z Duszpasterstwa Akademickiego.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się spotkania członków stowarzyszenia. Są one poprzedzone Mszą św. Na zebraniach poruszane są zagadnienia o tematyce religijnej, społecznej i organizacyjnej.STATUT
Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
PREAMBUŁA

 

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo kontynuuje bogatą tradycję dzieł miłosierdzia realizowaną przez Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest spadkobiercą bogatej tradycji bractw miłosierdzia zakładanych od 1617 roku we Francji przez św. Wincentego a Paulo i przeszczepionych na teren Polski w 1652 roku wraz z przybyciem pierwszych sióstr miłosierdzia. Od 30 kwietnia 1933 roku prowadzi działalność na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Na mocy Dekretu z dnia 17 marca 1990 roku, N.801/90/P, wydanego przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa Stowarzyszenie uzyskało kościelną osobowość prawną, jako Stowarzyszenie działające na terenie Archidiecezji Warszawskiej.

Z upoważnienia 240. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, obradującej w Warszawie, w dniach 30 kwietnia – 2 maja 1990 roku, na mocy Dekretu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, Prymasa Polski, Kardynała Józefa Glempa, z dnia 10 maja 1990 roku, N.1359/90/P Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność na całą Polskę.

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką w rozumieniu art. 35 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2013.1169).

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu kan. 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego i działa za aprobatą i pod nadzorem kompetentnej władzy kościelnej zgodnie z kan. 305 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisów prawa polskiego i niniejszego Statutu.

4. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje Moderator Krajowy – kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, z tytułu pełnionej funkcji posiadający prawa członka honorowego Stowarzyszenia.

5. Moderatora Krajowego powołuje Konferencja Episkopatu Polski, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, na pięcioletnią kadencję z możliwością pełnienia tej funkcji przez kolejne kadencje.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, wymaga akceptacji Wizytatora Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

7. O powołaniu Moderatora Krajowego, Konferencja Episkopatu Polski powiadamia Wizytatora Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

8. Decyzja Konferencji Episkopatu Polski o odwołaniu na stałe Moderatora Krajowego jest równoznaczna z utratą aprobaty Konferencji Episkopatu Polski w stosunku do działań realizowanych przez Stowarzyszenie i skutkuje pozbawieniem prawa do prowadzenia działalności jako prywatne stowarzyszenie wiernych.

9. Stowarzyszenie jest członkiem stowarzyszonym AIC – Association Internationale des Charités – Międzynarodowego Stowarzyszenia Miłosierdzia w Belgii.

 

§ 2

1. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.

5. Stowarzyszenie posiada strukturę zgodną z podziałem na Diecezje i Parafie Kościoła Katolickiego w Polsce oraz władze centralne i terenowe.

6. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki terenowe na terenie każdej Parafii należącej do określonej Diecezji Kościoła Katolickiego w Polsce.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez jednostki terenowe.

8. Siedziba władz centralnych Stowarzyszenia mieści się w Krakowie.

 

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Delegatów zwykłą większością głosów.

4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną statutową działalność pożytku publicznego. W zakres nieodpłatnej działalności statutowej wchodzi: świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę, w duchu św. Wincentego a Paulo, dla dobra i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących, świadczenie miłosierdzia w duchu św. Wincentego a Paulo przez osobiste odwiedzanie ubogich, wykrywanie potrzeb ludzi cierpiących i podejmowanie wysiłku, aby tym potrzebom zaradzić, uwrażliwianie społeczeństwa na sprawy ludzi cierpiących w duchu wzajemnej współpracy, ożywianie ducha miłości wśród ludzi, poszanowanie godności każdego człowieka, działanie zawsze i wszędzie w duchu sprawiedliwości i pokoju, obrona życia poczętego, wykonywanie innych prac związanych z działalnością charytatywną, współpraca z kapłanami i siostrami zakonnymi (zwłaszcza z księżmi misjonarzami i siostrami miłosierdzia).

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą

6. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

7. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania

§ 4

 

1. Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia realizowanego w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, oraz działalność pożytku publicznego określona w Statucie, w tym działalność humanitarna i charytatywna w sferze zadań określonych w Statucie świadczona w duchu poszanowania ludzkiej godności bez względu na światopogląd, rasę, narodowość. Pogłębianie życia religijnego swoich członków i ścisłe powiązanie działalności charytatywnej z tradycją św. Wincentego a Paulo oraz poznawanie zagadnień społecznych i socjalnych, a także kształtowanie odpowiedniej formacji swoich członków.

2. Do zadań Stowarzyszenia należy:

1) organizowanie szeroko rozumianej działalności charytatywno-opiekuńczej, pomoc społeczna rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) odwiedzanie osób chorych, samotnych i potrzebujących;

3) obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci;

4) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

6) organizowanie i świadczenie pomocy materialnej dla osób najbardziej potrzebujących;

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8) promocja i organizacja wolontariatu;

9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) wspomaganie organizacji pozarządowych i kościelnych oraz spółdzielni socjalnych;

13) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

15) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;

16) krzewienie turystyki i krajoznawstwa;

17) tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, socjoterapeutycznych;

18) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

19) ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego;

20) ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

21) ratownictwo, ochrona ludności;

22) ochrona i promocja zdrowia;

23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

24) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej;

25) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

26) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

27) pomoc Polonii i Polakom za granicą;

28) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

29) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

§ 5

Cele i zadania określone w § 4, Stowarzyszenie realizuje poprzez: promowanie, organizowanie, animowanie i wspieranie akcji charytatywnych oraz współdziałanie w tym zakresie:

1) z innymi kościelnymi organizacjami charytatywnymi, w szczególności „Caritas Polska”;

2) z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz ze świeckimi organizacjami charytatywnymi z zachowaniem własnej tożsamości;

3) z organami administracji publicznej w kraju i z funduszami państwowymi, w tym dostępnymi w ramach Unii Europejskiej;

4) z osobami i instytucjami międzynarodowymi;

5) z kapłanami i siostrami zakonnymi (zwłaszcza z kapłanami ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Siostrami Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo).

 

Rozdział III. Członkowie

§ 6

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

3. Członkami Stowarzyszenia powinny być osoby wierzące i szczerze przejęte duchem miłosierdzia chrześcijańskiego:

1) osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie – jako członkowie zwyczajni;

2) osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie wspierający;

3) osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc osobistą, finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się w świadczeniu miłosierdzia realizowanego w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, w tym w działalności humanitarnej i charytatywnej.

6. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwej jednostki terenowej. Jednostkę terenową właściwą dla członka zwyczajnego określa się według zasady zawartej w § 2 ust. 6 Statutu. Członkowi wspierającemu przysługuje prawo wyboru jednostki terenowej, do której zamierza przystąpić.

 

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest:

1) akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia;

2) pełna zdolność do czynności prawnych.

2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia członka zwyczajnego oraz wspierającego podejmuje Zarząd Jednostki Terenowej w drodze uchwały, po złożeniu przez kandydata wniosku i podpisaniu deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.

3. Tytuł Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów.

4. Zarząd Główny prowadzi rejestr wszystkich członków Stowarzyszenia, a Zarząd Jednostki Terenowej rejestr członków tej jednostki.

 

§ 8

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

1) wystąpienia ze Stowarzyszenia;

2) wykluczenia ze Stowarzyszenia – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających,

3) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu – dotyczy członków zwyczajnych i wspierających będących osobami fizycznymi,

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną – członka wspierającego.

2. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia wymaga formy pisemnej. Nie wymaga uzasadnienia i jest zawsze akceptowane.

3. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:

1) rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia, w tym nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy;

2) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie.

4. Jeżeli członek Stowarzyszenia odmawia uiszczania składek lub faktycznie ich nie uiszcza przez okres 9 miesięcy, Zarząd Jednostki Terenowej, do której należy pisemnie wzywa go do wypełnienia tego obowiązku, a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie, odmowy uiszczania składek lub nieudzielenia Zarządowi  w terminie miesiąca odpowiedzi, podejmuje uchwałę o skreśleniu go z listy członków.

5. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa (wykluczenia), z wyłączeniem członkostwa honorowego, podejmuje Zarząd Jednostki Terenowej z własnej inicjatywy, a  także na wniosek Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej lub na wniosek 1/5 członków Jednostki Terenowej. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd Jednostki Terenowej doręcza Zarządowi Głównemu i zainteresowanemu członkowi w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały z wskazaniem organu odwoławczego, pouczeniem o terminie złożenia odwołania.

6. W przypadku wykluczenia ze Stowarzyszenia członkowi zwyczajnemu i wspierającemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego, za pośrednictwem Zarządu Jednostki Terenowej w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały o wykluczeniu. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego ze Stowarzyszenia lub uchylenia uchwały Zarządu Jednostki Terenowej w tej sprawie jest ostateczna.

7. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia.

8. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Delegatów w formie uchwały, na wniosek Zarządu Głównego lub wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia.

9. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów podjęta na podstawie § 8 ust. 8 jest ostateczna.

10. Dla osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 5.

 

§ 9

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

1) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,

2) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

3) udziału w rekolekcjach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

4) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w celu realizacji jego celów statutowych;

5) występowania z opiniami, wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia;

6) posługiwania się emblematem i legitymacją członkowską Stowarzyszenia;

7) dostępu do dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie.

2. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Delegatów.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Szczególnym uprawnieniem członka honorowego jest prawo oficjalnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, bez prawa składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia.

5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

 

§ 10

1. Do obowiązków członka stowarzyszenia należy w szczególności:

1) aktywne współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, w tym odwiedzanie chorych i ubogich, jak również udział w innych pracach Stowarzyszenia;

2) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3) regularne opłacanie składek członkowskich

2. Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, o której mowa w § 6 ust. 4

3. Obowiązkiem członka honorowego jest dbanie o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia i godne reprezentowanie na zewnątrz.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 11

1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów.

2. Władzami Centralnymi Stowarzyszenia są:

1) Zarząd, zwany w postanowieniach niniejszego Statutu Zarządem Głównym.

2) Komisja Rewizyjna, zwana w postanowieniach niniejszego Statutu Główną Komisją Rewizyjną.

3. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów są wybierani na okres 5 lat przez Walne Zebranie Członków Jednostki Terenowej w ilości 1 delegat na 5 członków każdej Jednostki Terenowej, zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Walne Zebranie Delegatów.

4. Kadencja Władz Centralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

5. Każdy członek Stowarzyszenia może być wybierany do jego władz wielokrotnie.

6. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Głównym i Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 12

1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.

2. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz centralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz.

 

I. Walne Zebranie Delegatów

§ 13

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów.

2. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

a) delegaci wybrani spośród członków Stowarzyszenia posiadających czynne i bierne prawo wyborcze na Walnych Zebraniach Członków jednostek terenowych zgodnie z ordynacją wyborczą, o której mowa w §11 ust. 3,

b) członkowie Stowarzyszenia posiadający czynne i bierne prawo wyborcze – z głosem doradczym

c) Moderator Krajowy, członkowie Zarządu Głównego, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym,

d) członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby zaproszone – z głosem doradczym.

3. Listę delegatów wraz z odpisem protokołu zebrania, na którym ich wybrano, Zarządy Jednostek Terenowych doręczają organowi zwołującemu na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.

 

§ 14

1. Walne Zebranie Delegatów może być:

a) zwyczajne

b) nadzwyczajne

2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny w pierwszym półroczu każdego roku kalendarzowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu 60 dni od jego otrzymania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane w każdej sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów Zarząd Główny powiadamia delegatów co najmniej na 21 dni przed jego terminem. Zawiadomienie może być doręczone listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mail).

6. W przypadku upływu określonego w Statucie terminu do zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów przez Zarząd Główny, Zebranie zwołuje Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 15

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy w szczególności:

1) uchwalanie Statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Delegatów i regulaminów organizacyjnych Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) wybór Prezydium Walnego Zebrania Delegatów,

4) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu Głównego i Przewodniczącego oraz członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

5) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia i decyzji o podjęciu działalności gospodarczej,

6) rozpatrywanie i ocena działalności Stowarzyszenia oraz jego władz na podstawie przedstawionych Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej oraz wystąpień członków Walnego Zebrania,

7) ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich oraz zasad i trybu ich zbierania, podziału oraz przekazywania;

8) zatwierdzanie corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd Główny;

9) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia przez Stowarzyszenie majątku nieruchomego lub ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł;

10) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągnięcia przez Stowarzyszenie zobowiązania przekraczającego kwotę 5000 zł;

11) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

12) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Głównej Komisji Rewizyjnej;

13) przyjmowanie rocznych programów pracy Stowarzyszenia przygotowanych przez Zarząd Główny oraz wprowadzanie do nich zmian;

14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

15) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

16) zatwierdzenie wzoru emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia oraz treści deklaracji członkowskiej;

17) podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni;

18) udzielanie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia upoważnienia do dokonania czynności leżących w kompetencji Walnego Zebrania Delegatów.

2. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 14 - 18 wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

 

§ 16

1. Walne Zebranie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

2. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad. Porządek obrad można uzupełnić po jego przyjęciu o nowe punkty większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem zmiany Statutu.

3. Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz i dwóch członków.

4. Prezydium Walnego Zebrania Delegatów wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością osób obecnych uprawnionych do głosowania spośród jego członków.

5. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów w sprawach personalnych i dotyczących wyborów do władz zapadają w głosowaniu tajnym, w pozostałych sprawach w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zebranie Delegatów podejmie uchwałę o tajności głosowania.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Delegatów.

7. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Delegatów:

– w pierwszym terminie – wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;

– w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później, niż pierwszy termin – uchwały są ważne bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2.

 

II. Zarząd Główny

§ 17

1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Zebrania Delegatów, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Delegatów.

2. Zarząd Główny składa się z 5-7 członków, w tym:

1) Prezesa Zarządu Głównego,

2) Wiceprezesa Zarządu Głównego,

3) Sekretarza Zarządu Głównego,

4) Skarbnika zarządu Głównego.

3. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż 7 dni od dnia wyborów, dokonuje spośród swoich członków wyboru Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

4. Członkiem Zarządu Głównego nie może zostać osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium.

6. W przypadku określonym w ust. 5 na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające.

7. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Prezesa Zarządu Głównego, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu w celu przeprowadzenia wyboru nowego Prezesa.

 

§ 18

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu Głównego samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Czynności z zakresu prawa pracy podejmuje Prezes lub Wiceprezes samodzielnie.

 

§ 19

1. Do zadań Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów;

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów, w tym określenie wysokości składek według zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na podstawie § 15 ust. 1 pkt 7

3) zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania Delegatów w miejscu wybranym przez Zarząd Główny;

4) przygotowywanie porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów;

5) planowanie pracy Stowarzyszenia i określanie jego budżetu na dany rok;

6) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia;

7) składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza;

8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia przez Stowarzyszenie majątku nieruchomego i ruchomego o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 10 000zł;

9) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania przez Stowarzyszenie zobowiązań nieprzekraczających jednorazowo kwoty 5000 zł;

10) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji;

11) zgłaszanie wniosków o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie Delegatów godności członka honorowego Stowarzyszenia;

12) rozpoznanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządów Jednostek Terenowych w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego ze Stowarzyszenia lub odmowy prawa członkostwa;

13) tworzenie i likwidowanie biur Stowarzyszenia;

14) uchwalanie regulaminów biur Stowarzyszenia;

15) koordynacja działań Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek organizacyjnych;

16) powoływanie i rozwiązywanie Jednostek Terenowych, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1 pkt 21

17) opiniowanie Statutu Jednostki Terenowej i jego zmian,

18) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

19) sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;

20) kierowanie do Konferencji Episkopatu Polski wniosku o powołanie Moderatora Krajowego;

21) zwracanie się do biskupa diecezjalnego, właściwego ze względu na siedzibę Jednostki Terenowej, o zezwolenie na powołanie Jednostki Terenowej;

22) składanie Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Moderatora Krajowego, raz w roku pisemnego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

2. Obowiązkiem Zarządu Głównego jest zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.

 

§ 20

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech liczby członków Zarządu. Uchwały w sprawie wykluczenia członka zwyczajnego lub członka wspierającego ze Stowarzyszenia lub uchylenia uchwały Zarządu Jednostki Terenowej w tej sprawie wymagają uzasadnienia.

2. Uchwały Zarządu wpisywane są do księgi uchwał prowadzonej przez Sekretarza tego Zarządu.

3. Zarząd Główny pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

4. Posiedzenia zwyczajne odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy do roku. Pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego odbywa się nie później niż do 7 dni po wyborach.

5. Pomiędzy posiedzeniami zwyczajnymi Zarządu Głównego sprawami Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Głównego, który może upoważnić inne osoby do wykonania czynności w jego zastępstwie.

6. Posiedzenie zwyczajne Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Głównego. Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu.

7. Zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Zarządu Głównego dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

8. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów.

9. W posiedzeniach Zarządu Głównego może brać udział Moderator Krajowy z głosem doradczym.

 

III. Główna Komisja Rewizyjna

§ 21

1. Główna Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym wybieranym przez Walne Zebranie Delegatów spośród osób nie będących członkami innych organów Stowarzyszenia na okres kadencji trwającej 5 lat.

2. Mandat członka Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium.

3. Skład Głównej Komisji Rewizyjnej tworzą Przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie Delegatów i dwaj członkowie.

4. Członkowie organu kontroli Stowarzyszenia:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Głównej Komisji Rewizyjnej, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu w celu przeprowadzenia wyboru nowego członka.

 

§ 22

1. Główna Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a) bieżąca kontrola merytoryczna i formalna działalności Stowarzyszenia oraz wszystkich jego jednostek terenowych;

b) wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia;

c) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Głównego lub poszczególnych członków Zarządu Głównego;

d) reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego;

e) zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6;

f)  bieżąca kontrola przestrzegania Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;

g) kontrola realizacji rocznych programów działania;

h) kontrola poprawności prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia oraz wszystkich jego jednostek terenowych.

 

§ 23

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w ciągu 7 dni od dnia wyborów.

2. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej przyjmują program pracy.

 

§ 24

1. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych na każde żądanie.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Delegatów roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

3. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Główna Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

 

Rozdział V. Jednostki terenowe

I. Tworzenie jednostki terenowej

§ 25

1. Stowarzyszenie może powoływać Jednostki Terenowe – z siedzibą na terenie Polski, zgodnie z § 2 ust. 4, w drodze uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

2. Do powołania Jednostki Terenowej wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia. Tworząc Jednostkę Terenową, Zarząd Główny określa jej zasięg terytorialny oraz siedzibę. Można być członkiem tylko jednej Jednostki Terenowej.

3. Jednostka Terenowa realizuje cele Stowarzyszenia i zobowiązana jest do respektowania uchwał Walnego Zebrania Delegatów oraz władz centralnych Stowarzyszenia oraz współpracy w zakresie realizacji zadań Stowarzyszenia.

4. Jednostka Terenowa może posiadać własną osobowość prawną.

5. Jednostka Terenowa działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia lub własnego statutu opartego na Statucie Stowarzyszenia.

6. Statut Jednostki Terenowej i jego zmiany wymagają opinii Zarządu Głównego w drodze uchwały.

7. Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia o utworzeniu Jednostki Terenowej powinna określać:

1) datę powstania Jednostki Terenowej;

2) nazwę Jednostki Terenowej;

3) terytorialny zakres działania Jednostki Terenowej;

4) siedzibę Jednostki Terenowej;

5) dane osobowe członków pierwszego Zarządu Jednostki Terenowej.

8. Uchwała o utworzeniu Jednostki Terenowej staje się skuteczna po uzyskaniu zgody właściwego biskupa diecezjalnego.

9. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, Zarząd Jednostki Terenowej występuje do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego ze względu na siedzibę, o zarejestrowanie Jednostki Terenowej.

10. Zarząd Jednostki Terenowej może zwrócić się do właściwego biskupa diecezjalnego ze względu na siedzibę Jednostki Terenowej z wnioskiem o mianowanie kapłana, który w łączności z Moderatorem Krajowym sprawowałby opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia Jednostki Terenowej.

11. Uchwały w sprawie utworzenia i w sprawie likwidacji Jednostki Terenowej podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Jednostki Terenowej, jeśli dalsze istnienie oddziału byłoby niecelowe ze względu na znikomą jego aktywność.

 

II. Organy Jednostki Terenowej

§ 26

1. Organami Jednostki Terenowej Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Członków Jednostki Terenowej zwane dalej Zebraniem Członków;

2) Zarząd Jednostki Terenowej zwany dalej Zarządem Jednostki;

3) Komisja Rewizyjna Jednostki Terenowej zwana dalej Komisją Rewizyjną.

2. Najwyższą władzą Jednostki Terenowej jest Zebranie Członków Jednostki Terenowej, które tworzą wszyscy członkowie.

3. Do kompetencji Zebrania Członków należy:

1) ustalanie programu działalności Jednostki Terenowej;

2) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej;

3) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Jednostki Terenowej;

4) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej;

5) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Jednostki Terenowej i Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej;

6) wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Statutu Jednostki Terenowej w dokonywania jego zmian;

8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Jednostki Terenowej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 11.

4. Zebranie Członków zwołuje Zarząd Jednostki Terenowej, który zawiadamia jednocześnie Zarząd Główny Stowarzyszenia.

5. Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Zebraniu Członków Jednostki Terenowej.

6. Zebranie Członków Jednostki Terenowej jest właściwe do zajęcia się każdą sprawą, niezastrzeżoną do kompetencji innych jego organów.

 

§ 27

1. Zarząd Jednostki Terenowej jest organem zarządzającym i wykonawczym powołanym przez Zebranie Członków Jednostki Terenowej.

2. Do kompetencji Zarządu Jednostki Terenowej należy:

1) kierowanie całością prac Jednostki Terenowej;

2) reprezentowanie Jednostki Terenowej na zewnątrz;

3) zarządzanie majątkiem i finansami Jednostki Terenowej;

4) sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych;

5) przyjmowanie darowizn i zapisów;

6) zwoływanie Zebrań Członków Jednostki Terenowej;

7) przygotowywanie porządku obrad Zebrania Członków Jednostki Terenowej oraz projektów uchwał;

8) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej

9) prowadzenie rejestru członków Jednostki Terenowej;

10) przyjmowanie do Jednostki Terenowej Stowarzyszenia członka zwyczajnego i członka wspierającego Stowarzyszenia;

11) wykluczanie ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego i członka wspierającego Jednostki Terenowej Stowarzyszenia;

12) zgłaszanie za pośrednictwem Zarządu Głównego wniosków o nadanie przez Zebranie Delegatów godności członka honorowego Stowarzyszenia;

13) występowanie z wnioskiem, o którym mowa w § 25 ust. 11

3. Zarząd Jednostki Terenowej składa się z 4 do 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Każdy członek Zarządu Głównego ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Jednostki Terenowej.

5. Zarząd Jednostki Terenowej składa Zarządowi Głównemu, w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, sprawozdanie z działalności programowej oraz finansowej Jednostki Terenowej.

 

§ 28

1. Bieżącą działalnością Jednostki Terenowej kieruje Zarząd Jednostki Terenowej.

2. Do reprezentowania Jednostki Terenowej uprawniony jest każdy członek Zarządu Jednostki Terenowej samodzielnie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Jednostki Terenowej łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4. Czynności z zakresu prawa pracy podejmuje Prezes lub Wiceprezes samodzielnie

5. Prezes Jednostki Terenowej na zaproszenie Zarządu Głównego ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w jego posiedzeniach.

6. W celu usprawnienia pracy Jednostki Terenowej Prezes Jednostki Terenowej może utworzyć biuro Jednostki Terenowej, nadać mu regulamin pracy i powołać kierownika.

 

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontrolnym wybieranym przez Zgromadzenie Członków spośród osób nie będących członkami innych organów Jednostki Terenowej na okres kadencji trwającej 5 lat.

2. Komisja Rewizyjna Jednostki Terenowej jest organem kontrolnym jednostki terenowej, wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej.

4. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z jego członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§ 30

W kwestiach nieuregulowanych w postanowieniach powyższych, w sprawach dotyczących Zebrania Członków Jednostki Terenowej, Zarządu Jednostki Terenowej i Komisji Rewizyjnej Jednostki Terenowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział VI. Majątek

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:

1) składki członkowskie;

2) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,

3) dochody z nieruchomości, mienia ruchomego stanowiącego własność Stowarzyszenia oraz dochody z obrotu majątkiem z zachowaniem przepisów kan. 1292§ 1 Kodeksu prawa kanonicznego;

4) darowizny, spadki i zapisy;

5) ofiarność publiczna;

6) dotacje.

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz pokrycia jego niezbędnych kosztów organizacyjnych i wykonywania zadań statutowych.

 

§ 32

1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 33

Dochód z działalności Stowarzyszenia może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego Członków.

 

§ 34

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów lub Zarząd Główny, stosownie do postanowień § 15 ust. 1 pkt 9 i 10, § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 8 i 9.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dochód uzyskany w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.

4. Stowarzyszenie realizuje działalność pożytku publicznego, prowadzoną w zakresie „Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych” po spełnieniu przesłanek określonych w art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm).

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, każdej z tych działalności z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

6. W dysponowaniu środkami materialnymi Stowarzyszenia w zakresie działalności pożytku publicznego zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego ;

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII. Symbole i święta

§ 35

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną oraz logo i legitymacją członkowską.

2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.

3. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i osobom prawnym.

4. Uroczystością patronalną Stowarzyszenia jest wspomnienie liturgiczne św. Wincentego a Paulo.

 

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

§ 36

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością kwalifikowaną 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany Statutu nie mogą być podjęte na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie.

3. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

§ 37

1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć podstawowego celu.

2. Zmiany Statutu wymagają zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

§ 38

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej niezdolności do dalszego działania.

2. Uchwała Walnego Zebrania Delegatów w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:

1) sposób przeprowadzenia likwidacji;

2) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia;

3) skład komisji likwidacyjnej.

3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzi trzech członków ostatniego Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

 

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża 2019

  NIP 5252131460 Regon 014937948
Marzec 2020

 

Informacje ogólne :

1) Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo przy Parafii Św. Krzyża z siedzibą w Warszawie (00-047) przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń – Nr KRS 0000122691. Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu Św. Wincentego a`Paulo, dla dobra i rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.

2) Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.

3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.

4) Zastosowane zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro :

 •  sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat w bardzo uproszczonej wersji (wg wzoru z załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej),
 •  rezygnacja ze sporządzania informacji dodatkowej,
 •  rezygnacja z wyceny aktywów i pasywów w wartości godziwej i skorygowanej cenie nabycia.

5) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

6) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawnewycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania wg:

a) cen nabycia (zakupu),

b) kosztów wytworzenia,

c) wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)

pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Niskowartościowe składniki majątkowe spełniające warunki kwalifikujące je do środków trwałych o wartości początkowej pojedynczego przedmiotu (obiektu) nie przekraczającej 10 000,00 zł są zgodnie z zasadą istotności i znaczących wartości, zaliczone do kosztów zużycia materiałów (wyposażenie i drobny sprzęt).

1. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.

Wartość początkową środków trwałych znajdujących się w używaniu zwiększa się stosując przepisy art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, o koszty ich ulepszenia

2. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności i zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania księgowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, chyba że w dokumencie wiążącym Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a`Paulo zostanie ustalony inny kurs. Dodatnie i ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

3. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści. Inwestycje mogą być dokonywane pod postacią:

 1. nieruchomości,
 2. wartości niematerialnych i prawnych,
 3. długoterminowych aktywów finansowych:
 • udziałów lub akcji,
 • innych papierów wartościowych,
 • udzielonych pożyczek,
 • innych długoterminowych aktywów finansowych.

Wycenia się je według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy wyrażające trwałą utratę wartości (cena nabycia może być przeszacowana do wartości w cenie rynkowej, a różnica odpowiednio rozliczona).

4. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne – z punktu widzenia ich rodzaju mogą występować w postaci gotówki w kasie, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych lub innych środków pieniężnych. Do innych środków pieniężnych zaliczamy:

 • weksle obce,
 • czeki obce,
 • środki pieniężne w drodze, których termin płatności nie przekracza 3 miesięcy od daty ich wystawienia.

  Pozostałe aktywa finansowe (m.in.: fundusze inwestycyjne)

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej, ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej w zależności od tego, która z nich jest niższa. Dla tych inwestycji krótkoterminowych, dla których brak jest aktywnej ceny rynkowej – wycenia się według określonej w inny sposób, wartości godziwej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo korzysta, nie wyższym od średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

5. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania – to zobowiązania, których termin płatności lub kwota nie są pewne. Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

Fundusze własne

6. Fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu.

Fundusz statutowy - stanowi wartość funduszu założycielskiego, który jest powiększany z dodatniego wyniku finansowego organizacji.

Fundusz z aktualizacji wyceny – wynika z zapisów księgowych dotyczących aktualizacji wartości środków trwałych, inwestycji oraz wyceny inwestycji długoterminowych.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Zasady ustalania wyniku finansowego

+

Przychody z działalności statutowej w skład, których wchodzą m.in.: dotacje, subwencje, darowizny, wpłaty 1% PDOF itp.

-

Koszty realizacji zadań statutowych

+

Pozostałe przychody - przychody niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością organizacji, ( zysk ze sprzedaży lub likwidacji majątku trwałego, odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone i nieściągalne otrzymane odszkodowania, odsetki od lokat bankowych, odsetki zwykłe od rachunku bieżącego, nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, odsetki od udzielonych pożyczek, dywidendy, itd.)

-

Pozostałe koszty - niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością organizacji, ( strata ze sprzedaży majątku trwałego, odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, zapłacone odszkodowania, kary i grzywny, odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań, w tym również odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, itd.)

=

Wynik finansowy netto ogółem

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

 

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

Nadwyżka kosztów nad przychodami wykazana w sprawozdaniu finansowym (strata bilansowa – wielkość ujemna) w każdym przypadku zwiększa koszty roku następnego. Nadwyżka przychodów nad kosztami wykazana w sprawozdaniu finansowym (zysk bilansowy – wielkość dodatnia) zostaje obligatoryjnie przeznaczona na charytatywną działalność statutową Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.

 

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo

   
 

przy Parafii Św. Krzyża

   
 

Krakowskie Przedmieście 3

   
 

00-047 Warszawa

REGON:

014937948

       
 

Bilans na dzień 31.12.2019 rok

 

 jednostka obliczeniowa : PLN

   

Wiersz

AKTYWA

Stan na koniec

1

2

roku poprzedniego

roku bieżącego

A

Aktywa trwałe

0,00

0,00

I

Wartości niematerialne i prawne*

0,00

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe

0,00

0,00

III

Należności długoterminowe*

0,00

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe*

0,00

0,00

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0,00

0,00

B

Aktywa obrotowe

5 228,59

10 436,60

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

360,90

2 017,78

II

Należności krótkoterminowe

0,00

0,00

III

Inwestycje krótkoterminowe

4 867,69

8 418,82

1.

Środki pieniężne*

4 867,69

8 418,82

2.

Inne inwestycje krótkoterminowe*

0,00

0,00

 IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

0,00

0,00

 

Aktywa razem

5 228,59

10 436,60

Wiersz

PASYWA

Stan na koniec

1

2

roku poprzedniego

roku bieżącego

A

Kapitał (fundusz) własny, w tym:

5 228,59

10 436,60

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

233,70

233,70

II

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*

0,00

0,00

III

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

IV

Wynik finansowy netto za rok obrotowy*

4 994,89

10 202,90

V

Wynik finansowy z lat ubiegłych*

0,00

0,00

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

I

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

0,00

0,00

II

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

III

Inne zobowiązania*

0,00

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe*

0,00

0,00

 

Pasywa razem

5 228,59

10 436,60

 

 

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo

     
 

przy Parafii Św. Krzyża

     
 

Krakowskie Przedmieście 3

     
 

00-047 Warszawa

REGON:

014937948

 
         
 

Rachunek Zysków i Strat za 2019 rok

 
 

 jednostka obliczeniowa : PLN

     

Pozycja

Wyszczególnienie

 Kwota za rok poprzedni

 Kwota za rok bieżący

 
 

1

2

3

4

 

A.

Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

153 847,64

198 755,60

 

I.

Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:

5 280,29

4 036,94

 

1.

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 

 

 

2.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)

 

 

 

B.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

148 928,34

188 619,97

 

I.

Koszty działalności pożytku publicznego

5 280,29

4 036,94

 

1.

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

 

 

 

a)

Amortyzacja

 

 

 

b)

Zużycie materiałów i energii

 

 

 

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

 

d)

Pozostałe koszty

 

 

 

2.

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego

 

 

 

a)

Amortyzacja

 

 

 

b)

Zużycie materiałów i energii

 

 

 

c)

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

 

 

 

d)

Pozostałe koszty

 

 

 

C.

Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów

75,59

67,27

 

D.

Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów

0,00

0,00

 

E.

Wynik finansowy netto ogółem

4 994,89

10 202,90

 

I.

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)

4 994,89

10 202,90

 

II.

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)

 

 

 

Informacje uzupełniające do bilansu :

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Nie udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

Stowarzyszenie nie nabyło oraz nie zbyło w roku obrotowym udziałów (akcji).

Data sporządzenia: 24.03.2019 r. Sporządziła: Anna BiragaWarszawa 31.12.2019r.

 

Sprawozdanie Merytoryczne

Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

przy Parafii św. Krzyża w Warszawie za rok 2019.


Stowarzyszenie działa przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Krzyża w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 3.

 Od września 2004 roku stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Prezesem stowarzyszenia jest dr Małgorzata Nowak-Wyrzykowska.

Animatorką stowarzyszenia - Siostra Anna Sobczyk SM.

Opiekunem duchowym - ks. ksiądz Edward Batko CM.

I. W ramach szeroko zakrojonej działalności statutowej pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi przy Bazylice św. Krzyża bezpłatny dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób niepełnosprawnych do którego uczęszcza 25 osób. Spotkania odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00. Jest to projekt na który stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych miasta st. Warszawy. Dzięki dotacji i wyłożonym środkom własnym stowarzyszenia w ośrodku może być realizowany program wszechstronnej opieki oraz wsparcia moralnego, edukacyjnego i duchowego.

II. W obszarze opieki nad osobami starszymi, samotnymi i niewychodzącymi z domu, rodzinami w potrzebie i osobami bezdomnymi, stowarzyszenie podjęło następujące działania:

- odwiedziny w domach – opieką objęto 35 osób samotnych i niewychodzących z domu,

- pomoc rodzinom w trudnej sytuacji bytowej – 6 rodzin (30 osób)

- pomoc osobom starszym wiekiem w trudnej sytuacji bytowej – 20 osób

- pomoc osobom bezdomnym - 6 osób.

- udzielano pomocy w realizacji recept i artykułów medycznych. ( z tego rodzaju pomocy skorzystało 128 osób),

- zakupiono art. spożywcze na paczki żywnościowe – wydano – 60 paczek,

- udzielono pomocy 7 osobom w opłaceniu rachunków za Energię + Media,

- 4 osoby otrzymały zapomogi celowe (na badania specjalistyczne) .

- 5 osobom dofinansowano wyjazd letni do Brańszczyka na turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.

- sfinansowano transport (koszt autokaru) dla osób niepelnosprawnych na letni turnus rehabilitacyjno – wypoczynkowy do Brańszczyka

- na święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia przygotowano - 245 paczek

- przygotowano 35 święconek które wolontariusze roznieśli dla osób samotnych, niewychodzących z domów,

- We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego 11 lutego oraz 13 września, został zorganizowany Dzień Chorych. Szczególnie ten wrześniowy, z okazji odpustu parafialnego był bardzo uroczysty. Podczas Mszy św. o godz. 12.00 Sakrament chorych przyjęło 240 osób. Po Mszy św. przygotowano poczęstunek.

- zorganizowano Wigilię dla 89 osób, która odbyła się 24 grudnia o godz. 12,00 w sali św. Wincentego a Paulo.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywały się spotkania członków stowarzyszenia, Na zebraniach poruszano zagadnienia o tematyce religijnej, społecznej i organizacyjnej. W pracy stowarzyszenia brali udział członkowie stowarzyszenia oraz studenci ze świętokrzyskiego Duszpasterstwa Akademickiego. Młodzież z okolicznych szkół zbierała artykuły spożywcze, które ubogaciły paczki świąteczne. Wszystkie założenia planu na 2019 rok stowarzyszenie zrealizowało.

Dziękujemy naszych hojnym Darczyńcom za obdarzenie nas zaufaniem i wspieranie naszych działań środkami finansowymi, które zbieramy kwestując raz w miesiącu. Pamiętamy, że organizowanie naszych działań nie byłoby możliwe bez tego rodzaju pomocy.

Dziękujemy również studentom ze świętokrzyskiego Duszpasterstwa Akademickiego za wielkie zaangażowanie na rzecz naszych podopiecznych. Młodzieży szkolnej dziękujemy za pomoc, dobro i otwartość na drugiego człowieka.

Szczególne podziękowania kierujemy do ks. proboszcza Zygmunta Berdychowskiego, ks. Edwarda Batko i s. Anny Sobczyk za wielką przychylność i okazywane wsparcie.

Małgorzata Nowak Wyrzykowska – prezes
Irena Mitura – wiceprezes
Bogusława Gawin Siwek – sekretarz
Anna Biernacka – skarbnik.

 Zobacz galerię zdjęć